SAN

Kunststoff (Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat)